艺考网 - 助力艺术教育向上生长的力量!

a开头的英文名

摘要a开头的英文名常见的有Angell、Allen、Adams、Amanda、Abbott、Albert、Aaron、Addison、Alonso、Ali、Alba、Ajax、Ablitt、Adelaide、Annie、Avril、Annabel、Alic、Aicken、Alva、Achilles等。

a开头的英文名

流行指数五颗星

英文名 中文 音标 流行指数
Allen[男] 艾伦 ['ælən] ★★★★★

流行指数四颗星

英文名 中文 音标 流行指数
Adams[男] 亚当斯 ['ædəmz] ★★★★
Alexander[男] 亚历山大   ★★★★

流行指数三颗星

英文名 中文 音标 流行指数
Abbott[男] 阿博特 ['æbət] ★★★
Adkins[男] 阿德金斯 ['ædkinz] ★★★
Albert[男] 艾伯特 ['ælbət] ★★★
Avery[中性] 埃弗里 ['eivəri] ★★★

流行指数二颗星

英文名 中文 音标 流行指数
Aaron[男] 亚伦 ['ɛərən] ★★
Abel[男] 艾贝尔 ['eibəl] ★★
Abraham[男] 亚伯拉罕 ['eibrəhæm] ★★
Adair[男] 阿代尔 [ə'dɛə] ★★
Adamson[男] 亚当森 ['ædəmsn] ★★
Addison[男] 阿迪森,或艾迪生 [ædisn] ★★
Adler[男] 阿德勒 ['ædlər] ★★
Aiken[男] 艾肯 ['eikin] ★★
Ainsworth[男] 安斯沃思 ['einzwɜ:θ] ★★
Aldrich[男] 奥尔德里奇 ['ɔ:ldritʃ] ★★
Allard[男] 阿拉德 ['æləd] ★★
Alonso[男] 阿朗索 [a'ltmzau] ★★
Alonzo[男] 阿朗索 [ə'lɔnzəu] ★★
Ali[女] 阿里 ['a:li] ★★
Ash[女] 阿什 [æʃ] ★★
Ash[中性] 阿什 [æʃ] ★★
Ashby[中性] 阿什比 ['æʃbi] ★★
Augustine[中性] 奥古斯丁 [ɔ:'gʌstin] ★★

流行指数一颗星

英文名 中文 音标 流行指数
Abe[男] 艾贝 [eib]
Abell[男] 艾贝尔 ['eibel]
Able[男] 埃布尔 ['eibl]
Abner[男] 阿布纳 ['æbnə]
Abram[男] 艾布拉姆 ['eibrəm]
Acton[男] 阿克顿 ['æktən]
Addis[男] 阿迪斯 ['ædis]
Adrian[男] 艾德里安 ['eidriən]
Albin[男] 阿尔宾 [æl'bain]
Alden[男] 奥尔登 ['ɔ:ldən]
Alder[男] 阿尔德 ['ɔldə:]
Alfonso[男] 阿方索  
Alfred[男] 艾尔弗雷德 ['æ:frid]
Alger[男] 阿尔杰 ['ældʒə]
Allan[男] 阿伦 ['ælən]
Allan[男] 亚伦 ['ælən]
Alleyne[男] 阿莱恩 [æ'li:n]
Abbey[女] 阿比 ['æbi]
Addy[女] 阿迪 ['ædi]
Alba[女] 阿尔巴 ['ælbə]
Allie[女] 阿莉 ['æli]
Almon[女] 阿尔蒙 ['ælmən]
Almond[女] 阿蒙德 ['a:mənd]
Amy[女] 艾米 ['eimi]
Angell[女] 安杰尔 ['eindʒəl]
Annis[女] 安妮斯 ['ænis]
Apple[女] 阿普尔 ['æpl]
Armes[女] 阿姆斯 [a:mz]
Alex[中性] 亚历克斯  
Alexis[中性] 亚历克西斯 [ə'leksis]
Alva[中性] 阿尔瓦 ['ælvə]

冷门A开头的英文名

英文名 中文 音标 流行指数
Ab[男] 阿布 [æb]  
Abbas[男] 阿巴斯 [ə'bæs]  
Abbot[男] 阿博特 ['æbət]  
Abdul[男] 阿卜杜勒 [a:b'du:l]  
Abelard[男] 阿伯拉尔 ['æbəla:d]  
Ableson[男] 埃布尔森 ['eiblsn]  
Ablett[男] 阿布利 ['æblit]  
Ablitt[男] 阿布利特 ['æblit]  
Absalom[男] 阿布萨龙 ['æbsələm]  
Absolon[男] 阿布索伦 ['æbsələn]  
Aby[男] 艾比 ['eibi]  
Ace[男] 埃斯 [eis]  
Achilles[男] 阿基里斯/阿喀琉斯 [ə'kili:z]  
Ackerly[男] 阿克利 ['ækəli]  
Ad[男] 阿德 [æd]  
Addams[男] 亚当斯 ['ædəmz]  
Ade[男] 埃德 [eid]  
Adolf[男] 阿道夫 ['ædɔlf]  
Adolph[男] 阿道夫 ['ædɔlf]  
Adolphus[男] 阿道弗斯 [ə'dɔlfəs]  
Adonis[男] 阿多尼斯 [ə'dəunis]  
Aelfric[男] 埃尔弗里克 ['ælfrik]  
Aeneas[男] 伊涅阿斯 [i:'ni:æs]  
Aeolus[男] 埃俄罗斯 [i:ələs]  
Aesculapius[男] 埃斯科拉庇俄斯 [.i:skju'leipjəs]  
Aesop[男] 伊索 ['i:sɔp]  
Agassi[男] 阿加西 ['ægəsi]  
Agassiz[男] 阿加西斯 ['ægəsi]  
Ahab[男] 亚哈 ['eihæb]  
Aherne[男] 阿亨 [ə'hɜ:n]  
Aicken[男] 艾肯 ['eikin]  
Aikin[男] 艾金 ['eikin]  
Ailwyn[男] 艾尔温 ['eilwin]  
Ainslee[男] 安斯利 ['ænsli]  
Ajax[男] 埃阿斯 ['eidʒæks]  
Akbar[男] 阿克巴 ['ækba:]  
Akihito[男] 明仁 [æki'hi:təu]  
Al[男] 阿尔 [æl]  
Aladin[男] 阿拉丁 [ə'lædin]  
Alan[男] 阿伦 ['ælən]  
Alanbrooke[男] 阿兰布鲁克 ['a:ləmbruk]  
Alaric[男] 阿拉里克 ['ælərik]  
Alasdair[男] 阿拉斯代尔 ['æləsdə]  
Alastair[男] 阿拉斯泰尔 ['æləstə]  
Alban[男] 奥尔本 ['ɔ:lbən]  
Alcott[男] 奥尔科特 ['ɔ:lkət]  
Alcuin[男] 阿尔昆 ['ælkwin]  
Aldin[男] 奥尔丁 ['ɔ:ldin]  
Aldous[男] 奥尔德斯 ['ɔ:ldəs]  
Aldred[男] 奥尔德雷德 ['ɔ:lrid]  
Aldric[男] 奥尔德里克 ['ɔ:ldrik]  
Aldrin[男] 奥尔德林 ['ɔ:ldrin]  
Aldus[男] 奥尔达斯    
Aldwin[男] 阿尔德温 ['ɔ:ldwin]  
Aleck[男] 亚历克 ['ælik]  
Alf[男] 阿尔夫 [ælf]  
Alfie[男] 阿尔菲 ['ælfi]  
Algernon[男] 阿尔杰农    
Algy[男] 阿尔吉    
Alic[男] 亚历克 ['ælik]  
Alick[男] 亚历克 ['ælik]  
Alis[男] 阿利斯 ['ælis]  
Alister[男] 阿利斯特 ['ælistə]  
Allanson[男] 阿兰森 ['ælənsn]  
Alleyn[男] 阿莱恩 [æ'li:n]  
Allister[男] 阿利斯特 ['ælistə]  
Almeric[男] 阿尔梅里克 [æl'merik]  
Aloys[男] 阿洛伊斯 [ə'lɔis]  
Aloysius[男] 阿洛伊修斯 [.æləu'iʃəs]  
Abby[女] 阿比 ['æbi]  
Aberdeen[女] 阿伯丁 [æbə'di:n]  
Abigail[女] 阿比盖尔 ['æbigeil]  
Ada[女] 艾达 ['eidə]  
Adah[女] 艾达 ['eidə]  
Addie[女] 阿迪 ['ædi]  
Adela[女] 阿德拉 ['ædilə]  
Adelaide[女] 阿德莱德 ['ædəleid]  
Adele[女] 阿黛尔 [ə'del]  
Adelina[女] 阿德利娜 [.ædi'li:nə]  
Adeline[女] 阿德琳 ['ædili:n]  
Adriana[女] 阿德瑞娜 [.eidri'ænə]  
Adrienne[女] 艾德里安娜 ['eidri.en]  
Ady[女] 埃迪 ['eidi]  
Afra[女] 阿弗拉 ['æfrə]  
Ag[女] 艾格 [æg]  
Agar[女] 阿加 ['eiga:]  
Agate[女] 埃加特 ['eigət]  
Aggie[女] 艾姬 ['ægi]  
Aggis[女] 阿吉斯 ['ægis]  
Aggy[女] 阿姬 ['ædʒi]  
Agnes[女] 阿格尼丝 ['ægnis]  
Agrippina[女] 阿格丽平娜 [ægri'paina]  
Aileen[女] 艾琳 ['eili:n]  
Ailie[女] 艾莉 ['eili]  
Ainsley[女] 安斯利 ['einzli]  
Ainslie[女] 安斯利 ['einzli]  
Alberta[女] 艾伯塔 [æl'bɜ:tə]  
Albertine[女] 艾伯丁 ['ælbəti:n]  
Albina[女] 阿尔比娜 [æl'bainə]  
Aldis[女] 奥尔迪斯 ['ɔ:ldis]  
Alethea[女] 阿莱西亚 [.ælə'θiə]  
Alexa[女] 亚历克萨    
Alexandra[女] 亚历山德拉 [.ælig'za:ndrə]  
Alexandria[女] 亚历山德丽亚 [ælig'za:ndriə]  
Alexandrina[女] 亚历山德里娜 [.æligza:n'dri:nə]  
Alexia[女] 亚历克西亚 [ə'leksis]  
Alfreda[女] 艾尔弗丽达    
Alfy[女] 阿尔菲    
Alice[女] 艾丽斯 ['ælis]  
Alicia[女] 艾丽西亚 [ə'liʃiə]  
Aline[女] 艾琳 [æ'li:n]  
Allegra[女] 阿莱格拉 [ə'legrə]  
Ally[女] 阿莉 ['æli]  
Alma[女] 阿尔玛 ['ælmə]  
Alta[女] 阿尔塔 ['æltə]  
Althea[女] 阿尔西亚 [æl'θi:ə]  
Alvera[女] 阿尔薇拉 [æl'viərə]  
Alvina[女] 阿尔文娜 [æl'vainə]  
Alvira[女] 阿尔薇拉 [æl'vairə]  
Amabel[女] 阿玛贝尔 ['æməbel]  
Amanda[女] 阿曼达 [ə'mændə]  
Amber[女] 安伯 ['æmbə]  
Amelia[女] 阿米莉亚 [ə'mi:ljə]  
Amity[女] 阿米蒂 ['æməti]  
Amor[女] 埃默 ['eimə]  
Ana[女] 安娜 ['ænə]  
Anastasia[女] 阿纳斯塔西娅 [.ænə'steizjə]  
Andrea[女] 安德烈娅,安德里亚 ['ændriə]  
Andrina[女] 安德丽娜 [æn'dri:nə]  
Andromache[女] 安德洛玛刻 [æn'dra:məki]  
Angela[女] 安杰拉 ['ændʒələ]  
Angelica[女] 安杰莉卡 [.æn'dʒelikə]  
Angelina[女] 安杰莉娜 [ændʒi'li:nə]  
Angelou[女] 安吉洛 ['ændʒə.lu:]  
Anita[女] 阿妮塔 [ə'ni:tə]  
Ann[女] [æn]  
Anna[女] 安娜 ['ænə]  
Annabel[女] 安娜贝尔 ['ænəbel]  
Annabella[女] 安娜贝拉 [.ænə'belə]  
Annas[女] 安纳斯 ['ænəs]  
Anne[女] 安妮 [æn]  
Annetta[女] 安妮塔 [ə'netə]  
Annette[女] 安妮特 ['ænit]  
Annie[女] 安妮 ['æni]  
Annot[女] 安诺特 ['ænɔt]  
Anslow[女] 安斯洛 ['ænsləu]  
Anstey[女] 安斯蒂 ['ænsti]  
Anthea[女] 安西娅 [æn'ðiə]  
Antigone[女] 安提戈涅 [æn'tigəni:]  
Antoinette[女] 安托瓦内特 [.æntwa:'net]  
Antonia[女] 安东尼娅 [æn'təuniə]  
Aphrodite[女] 阿佛洛狄忒 [æfrə'daiti]  
April[女] 阿普丽尔 ['eiprəl]  
Arabel[女] 阿拉贝尔 ['ærəbel]  
Arabella[女] 阿拉贝拉 [.ærə'belə]  
Ariaden[女] 阿莉娅德妮 [æri'ædni]  
Ariadne[女] 阿里亚德妮 [.æri'ædni]  
Arlene[女] 阿琳 [a:'li:n]  
Artemis[女] 阿耳忒弥斯 ['a:timis]  
Astrid[女] 阿斯特丽德 ['æsteriks]  
Athena[女] 雅典娜 [ə'θi:nə]  
Alfven[中性] 阿尔文    
Alison[中性] 艾丽森/阿利森 ['ælisn]  
Andie[中性] 安迪 ['ændi]  
Andrea[中性] 安德烈娅,安德里亚 ['ændriə]  
Anstice[中性] 安斯蒂斯 ['ænstis]  
Arrow[中性] 艾罗 ['ærəu]  
Asa[中性] 阿萨 ['eizə]  
Ava[中性] 阿瓦 ['avə]  
Averil[中性] 阿弗丽尔 ['ævəril]  
Avril[中性] 艾薇儿 ['ævril]  
展开全部内容
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
daphne英文名

daphne英文名

daphne英文名的中文一般翻译为达芙妮,也有翻译为达芙尼、达芙内的,名字性别为女性,来源语种为德语、英语,名字印象是有责任心、待人友好、善于表达但不善言辞。...

quinn英文名

quinn英文名

quinn英文名的中文一般翻译为昆恩,也有翻译为奎因的,名字性别为中性英文名,来源语种为苏格兰语、希腊语,寓意为首领,名字含义为首领,从爱尔兰的姓,名字印象是慷...

g开头的男生英文名

g开头的男生英文名

g开头的英文名男生常见的有:Gordon、Grant、Griffin、Galloway、Garrison、Gilbert、Gilmore、Golden、Guzm...

June英文名

June英文名

June一般作为女性英文名使用,不能作为男性的英文名。June的意思为“六月”,女孩取这个英文名意为年轻气盛、朝气蓬勃,如邻家女孩般活泼、可爱、善良、甜美。...

好听的游戏英文名

好听的游戏英文名

好听的男生游戏英文名有:Alexander、king、demon、Tenderness、Abel、Carmen等,好听的女生游戏英文名有:Flowers、que...

kilig可以做英文名吗

kilig可以做英文名吗

kilig可以用作英文名。它不是英语,它是菲律宾塔加拉族的语言,用来形容那种喜欢一个人喜欢得好像胃里正有成千上万只蝴蝶翩翩,一张嘴就要全部飞出来一样的醉醺醺、麻...

molly英文名

molly英文名

molly的中文是“莫莉”,寓意“海的女儿”,名字印象:有聪明的头脑,思维敏捷,善分析,创造能力强,多才多艺,独立,具有领导能力,喜欢自由,很有自信,有进取心等...

p开头的英文名

p开头的英文名

p开头英文名较多,常见的p开头的男生英文名有:Parker、Porter、Payne、Patton、Paul、Pope、Potter、Pike、Pierre、P...

e开头的英文名

e开头的英文名

e开头的英文名男生常见的有:Eaton、Ewing、Edison、Edward、Elbert、Elwood、Enoch、Edie、Emmanuel等。女生常见的...

karry的情侣英文名

karry的情侣英文名

与karry相配的情侣英文名有:Karen、Letty、Kelly、Amy、Lisa、Becky、Lizzy、Libby、Sherry、Perry、Lilly等...